Утренний ВДНХ

IMG_9441_sandm_VDNH_SM

IMG_9448_sandm_VDNH_SM