Варшава с высоты птичьего полёта. Aerial Warsaw. Warszawa od wysokości lotu ptaka

Варшава с высоты птичьего полёта

Мы много работали, чтобы показать вам этот материал. Пост о Варшаве мы открываем фотографией делового центра столицы. Уникальный архитектурный ансамбль в самом центре города.

Dużo pracowaliśmy, aby przedstawić ten materiał. Post o Warszawie otwieramy zdjęciem centrum biznesowego stolicy. Unikalny zespół architektoniczny w samym centrum miasta.

IMG_7361_Warsaw_sandm_SM

Когда находишься там, сложно представить, как это все было построено и что было на этом месте еще до грандиозной стройки. Сегодня центральная часть Варшавы выглядит как концентрация ультрасовременных небоскребов. Красивейший небоскреб на переднем плане — Złota 44

Gdy jesteś tam, trudno sobie wyobrazić, jak to wszystko było zbudowane i co było w tym miejscu jeszcze przed wielką budową. Dzisiaj środkowa część Warszawy wygląda jako koncentracja ultra-nowoczesnych wieżowców. Wspaniały wieżowiec na przednim planie — Złota 44

IMG_7395_Warsaw_sandm_SM

История гласит, что здания не такие уж и новые. Район начали застраивать еще в 1998 году. Первым небоскребом здесь стал «Варшавский финансовый центр», который относится к числу самых престижных офисных центров Варшавы. Он расположен на пересечении улиц Эмилии Платер и Свентокжиской, в самом центре города.
InterContinental, Złota 44

Historia głosi, że budynki nie są aż tak nowe. Budowa dzielnicy rozpoczęła się jeszcze w 1998 roku. Pierwszym wieżowcem tutaj stał się „Warszawskie Centrum Finansowe”, który należy do grona najbardziej prestiżowych centrów biurowych w Warszawie. Znajduje się on na rogu ulic Emilii Plater i Świętokrzyskiej, w samym centrum miasta.
InterContinental, Złota 44

IMG_7379_Warsaw_sandm_SM

Условно можно сказать, что Варшава преобразилась еще в прошлом тысячелетии
Дворец культуры и науки

Umownie można powiedzieć, że Warszawa przeobraziła się jeszcze w zeszłym tysiącleciu
Pałac Kultury i Nauki

IMG_7366_Warsaw_sandm_SM

Но все же эпохально иная сталинская высотка гармонично смотрится с новыми стеклянными небоскребами

Ale zupełnie inny ze względu na epokę blok czasów Stalina dobrze wygląda w połączeniu z nowymi szklanymi drapaczami chmur

IMG_7374_Warsaw_sandm_SM

Визитная карточка города – здание в стиле сталинского ампира – «Дворец культуры и науки»;

Wizytówką miasta jest budynek w stylu empire stalinowskiego – „Pałac Kultury i Nauki”

IMG_7376_Warsaw_sandm_SM

Цитата из Википедии о дворце:
«Возводилось со 2 мая 1952 по 22 июля 1955 силами 3500 советских рабочих, которых поселили в специально для них построенном районе с кинотеатром, столовой, клубом и бассейном. Здание первоначально называлось «Дворцом культуры и науки имени И. В. Сталина». Автор проекта — советский архитектор Лев Руднев. Здание представляет собой смесь стилей арт-деко, соцреализма и польского историзма.»
Высота сталинской высотки – 187 метров и целых 42 этажа!

Cytat z Wikipedii o pałacu:
„Budowa gmachu trwała od 2 maja 1952 do 22 lipca 1955, a pracowało przy niej ok. 3500 robotników radzieckich, którzy mieszkali na specjalnie dla nich wybudowanym osiedlu z kinem, stołówką, świetlicą i basenem. Budynek miał początkowo nazwę „Pałac Kultury i Nauki imienia I.W. Stalina”. Autor projektu — radziecki architekt Lew Rudniew. Architektonicznie budynek jest mieszanką stylów art deco, socrealizmu i polskiego historyzmu.”
Wysokość stalinowskiego wieżowca – 187 metrów i aż 42 piętra!

IMG_7375_Warsaw_sandm_SM

В городе очень развита инфраструктура, много пересечений, транспорта и уровней.
В самом центре деловой Варшавы находится центральный вокзал — Warszawa Centralna, расположенный на Иерусалимских аллеях. Вокзал высшей категории A по классификации польских железнодорожных вокзалов. Интересной особенностью является то, что железнодорожные пути проходят под землёй, под центром города. Железная дорога под центром города, Карл!
5 утра. Варшава не спит. Транспортная система уже функционирует на полную мощность.

Miasto ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę, dużo skrzyżowań, transportu i poziomów.
W samym centrum Warszawy biznesowej znajduje się główny dworzec kolejowy — Warszawa Centralna, położony na alejach Jerozolimskich. Dworzec kolejowy wpisany jest do najwyższej kategorii A w klasyfikacji polskich dworców kolejowych. Ciekawostką jest to, że tory kolejowe biegną pod ziemią, pod centrum miasta. Koleje pod centrum miasta, Karl!
5-a rano. Warszawa nie śpi. System transportowy już działa na pełnych obrotach.

IMG_7356_Warsaw_sandm_SM

Филиал известного производителя автомобильных шин Bridgestone в Польше
Warszawa Centralna, Aleje Jerozolimskie, Bridgestone

Oddział znanego producenta opon samochodowych Bridgestone w Polsce
Warszawa Centralna, Aleje Jerozolimskie, Bridgestone

IMG_7354_Warsaw_sandm_SM

IMG_7367_Warsaw_sandm_SM

Bridgestone, Centrum LIM, Marriott, Oxford Tower

IMG_7347_Warsaw_sandm_SM

С высоты можно оценить кипящую жизнь

Z wysokości można ocenić wrzące życie Warszawy

IMG_7388_Warsaw_sandm_SM

IMG_7386_Warsaw_sandm_SM

Несмотря на утренний туман, Варшава порадовала красивым теплым рассветом.

Mimo porannej mgły, Warszawa pocieszyła pięknym ciepłym świtem

IMG_7350_Warsaw_sandm_SM

Стеклянные купола прикрывают несколько уровней ресторанов и торговых галерей — это торгово-развлекательный комплекс «Золотые террасы»

Szklane kopuły przykrywają kilka poziomów restauracji oraz galerii handlowych — to jest kompleks handlowo-biurowo-rozrywkowy „Złote Tarasy”

IMG_7339_Warsaw_sandm_SM

IMG_7399_Warsaw_sandm_SM

День выдался чумовой. Взлетали не меньше 15 раз. Успели посмотреть с высоты и на Варшавский стадион — Stadion Narodowy

Dzień był wspaniały. Startowaliśmy nie mniej niż 15 razy. Udało się nam obejrzeć z wysokości Warszawski stadion — Stadion Narodowy

IMG_7404_Warsaw_sandm_SM

«Национальный стадион» (польск. Stadion Narodowy) — футбольный стадион в Варшаве, построенный на месте обветшалого «Стадиона Десятилетия», долгое время использовавшегося как самый большой базар в Европе. Его строительство началось в 2009 и к концу 2011 года он был завершён. Базар на стадионе. Вспоминаю наш, киевский, Олимпийский лет 25 назад…

Времени у нас было не так много, успели сделать один хороший кадр, и погнали в сторону Вислы. Всего в Варшаве 11 мостов. На снимке самый современный — Свентокшиский мост, most Świętokrzyski

Stadion Narodowy — stadion piłkarski w Warszawie, wybudowany w niecce Stadionu Dziesięciolecia, przez długi czas pełniącego funkcję największego bazaru w Europie. Jego budowa rozpoczęła się w 2009 roku i w końcu 2011 roku już była zakończona. Bazar na stadionie. Przypominam nasz, kijówski, stadion Olimpijski 25 lat temu…

Mieliśmy dość mało czasu, zdążyliśmy zrobić jedno dobre zdjęcie, i polecieliśmy w stronę Wisły. Ogółem w Warszawie jest 11 mostów. Na zdjęciu jest najbardziej nowoczesny — most Świętokrzyski.

IMG_7411_Warsaw_sandm_SM

IMG_7406_Warsaw_sandm_SM

Первый вантовый мост на Вислой. Мост строился всего 2 года и был открыт в 2000. Обошелся в 160 миллионов злотых.

Pierwszy most wantowy nad Wisłą. Most został zbudowany w ciągu zaledwie 2 lat i był otwarty w 2000. Koszt jego budowy wynosił 160 milionów złotych.

Двигаемся к старому городу, хотим успеть на закат.
Месяцем ранее, просто гуляли по Варшаве и увидели этот бизнес-центр с атриумом. Отличное место для съёмки с высоты. Сказано — сделано. Спустя 2 недели мы поднимаемся в воздух над Regus Warszawa

Przybliżamy się do Starego Miasta, chcemy zdążyć na zachód słońca.
Miesiąc wcześniej, po prostu spacerowaliśmy po Warszawie i zobaczyliśmy to centrum biznesowe z atrium. Doskonałe miejsce do fotografowania z wysokości. Jak powiedziano tak zrobiono. Po 2 tygodniach wznosimy się w powietrze nad Regus Warszawa

IMG_7427_Warsaw_sandm_SM

IMG_7428_Warsaw_sandm_SM

Отличная, строгая архитектура, но в то же время с «изюминкой». На заднем плане замечательные небоскребы делового центра. В старом городе мы летаем низко, т.к. с большой высоты получаем результат, похожий на Google maps. Застройка историческая и очень низкая
Pomnik Adama Mickiewicza, skwer HC Hoovera

Świetna, surowa architektura, ale w ten sam czas z „niespodzianką”. W tle widać wspaniałe wieżowce centrum biznesowego. Na Starym Mieście możemy latać nisko, ponieważ z dużej wysokości otrzymujemy wynik, podobny do Google maps. Zabudowa jest historyczna i bardzo niska
Pomnik Adama Mickiewicza, skwer HC Hoovera

IMG_7434_Warsaw_sandm_SM

Исторический квартал. Душевная атмосфера, 10-я чашка кофе, благодаря которой мы все еще держимся на ногах. Прохожие несмело интересуются, что это такое мы делаем и можно ли посмотреть в мониторы. С интересом наблюдают, делятся впечатлениями, радостно обсуждают, мол еще никогда не видели, как выглядит Варшава с такой высоты.
Muzeum Teatralne

Historyczny kwartał. Duchowa atmosfera, 10-a filiżanka kawy, dzięki której wciąż trzymamy się na nogach. Przechodnie nieśmiało pytają, co takiego robimy i czy można popatrzyć w monitory. Z zainteresowaniem obserwują, dzielą się wrażeniami, radośnie dyskutują, mówią, że jeszcze nigdy nie widzieli, jak wygląda Warszawa z takiej wysokości.
Muzeum Teatralne

IMG_7438_Warsaw_sandm_SM

Спокойный и тихий старый город. Ночная Варшава с высоты
Stare Miasto, plac Zamkowy

Spokojne i ciche Stare Miasto. Warszawa w nocy z wysokości
Stare Miasto, plac Zamkowy

IMG_7457_Warsaw_sandm_SM

Muzeum Teatralne, plac Teatralny

IMG_7464_Warsaw_sandm_SM

IMG_7466_Warsaw_sandm_SM

Aleja Solidarności, Pałac Blanka, plac Zamkowy

IMG_7478_Warsaw_sandm_SM

Ну а дальше был Краков! Оставайтесь с нами и вы увидите главный исторический город Польши с новых высот!

No a potem był Kraków! Zostawajcie z nami i zobaczycie główne historyczne miasto Polski z nowej wysokości!